WYTYCZNE DLA SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWEJ

Data wejścia w życie: 25/05/2018

1. INFORMACJE NA TEMAT WYTYCZNYCH DLA SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWEJ

 
Niniejszą witrynę (dalej: „Witryna”) prowadzi Zonemedia Management Limited (spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 03290575, z siedzibą pod adresem: 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, Wielka Brytania), w imieniu CBS AMC Networks EMEA Channels Partnership, spółki z siedzibą pod adresem: 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, Wielka Brytania (dalej: „Spółka”). Celem Spółki jest zapewnienie użytkownikom dostępu do interesującego forum oraz społeczności internetowej, a tym samym umożliwienie im komunikacji z innymi użytkownikami, a także wymiany informacji i komentarzy oraz przesyłania Treści Użytkownika. Jednocześnie Spółka dąży jednak do zapewnienia wszystkim użytkownikom bezpieczeństwa podczas korzystania z Witryny. Niniejsze Wytyczne dla społeczności internetowej określają zasady oraz kodeks postępowania użytkowników, dzięki którym będzie możliwe stworzenie internetowego forum i społeczności w Witrynie Spółki, pozwalających zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników.
Korzystając z Witryny, Użytkownik zobowiązuje się postępować zgodnie z Wytycznymi dla społeczności internetowej oraz Warunkami korzystania.


W przypadku uznania, że zachowanie danego użytkownika może obrazić innych użytkowników lub Spółkę bądź też zaszkodzić im albo że jest ono nieakceptowalne z innego powodu, Spółka może wystosować ostrzeżenie do tego użytkownika, uniemożliwić mu rejestrację lub zablokować/ograniczyć mu dostęp do Witryny oraz możliwość korzystania z niej. Ponadto może okazać się konieczne usunięcie Treści Użytkownika przesłanych przez niego lub udostępnionych w Witrynie.


Spółka nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie żadnej osoby korzystającej z Witryny ani też za żadne straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z Witryny.
Osoby korzystające z Witryny powinny szanować innych użytkowników oraz ich własność.

2. FORUM DYSKUSYJNE I WITRYNA – REGULAMIN


Użytkownicy powinni:


Witać nowych członków społeczności.


Pomagać innym. Ponieważ użytkownicy tworzą społeczność, zalecane jest, aby pomagali sobie nawzajem.


Zachowywać się w sposób okazujący szacunek wszystkim innym użytkownikom.


Upewniać się, że treści zamieszczane są na właściwym forum, w szczególności w przypadku pytań.


Uwzględniać fakt, iż niektóre elementy Witryny mogą być przeznaczone dla rodziców oraz opiekunów, którzy mogą korzystać z nich wraz z dziećmi lub osobami młodocianymi. Należy pamiętać o dzieciach i osobach młodocianych, które mogą korzystać z niektórych elementów Witryny wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami, a także liczyć się z ich potrzebami i okazywać im szacunek.


Pamiętać o właściwym zachowaniu w internecie. Należy powstrzymywać się od używania dużych liter oraz stosowania zbyt dużych odstępów pomiędzy poszczególnymi słowami i zdaniami.


Przesyłać Treści Użytkownika stanowiące oryginalne dzieła stworzone przez Użytkownika.


Zachować w tajemnicy swoje hasło oraz dane do logowania.


Przestrzegać zasad dotyczących Treści Użytkownika określonych w par. 7 Regulaminie. Szanować informacje uzyskane za pośrednictwem Witryny i korzystać z nich wyłącznie w sposób zgodny z Wytycznymi dla społeczności internetowej oraz Warunkami korzystania.


Wyrażać swoje zdanie. Dzielić się swoimi przemyśleniami, opiniami i historiami. Wykorzystywać Witrynę w jak najlepszy sposób.


Użytkownicy nie powinni:


Oskarżać innych użytkowników lub członków społeczności o „kradzież” bądź „scam”. O wszelkich podejrzeniach w tym zakresie należy informować Spółkę pod adresem complaints@uk.amcnetworks.com, a zgłoszenia takie zostaną odpowiednio rozpatrzone.


Udostępniać na forach dyskusyjnych lub w Witrynie treści rasistowskich, obraźliwych, nieprzyzwoitych, zastraszających, napastliwych, poniżających, oszczerczych, pornograficznych, wzbudzających strach bądź zawierających pogróżki.


Prześladować ani naruszać praw innych osób, w tym praw osób fizycznych do zachowania prywatności.
Zamieszczać żadnych treści w imieniu użytkownika, którego konto zostało usunięte lub zablokowane, rejestrować się jako ktoś inny lub w imieniu innej osoby, udawać lub podawać się za kogoś innego ani podawać nieprawdziwych informacji na temat swojej osoby, tożsamości lub wieku.


Zamieszczać nadmiernej ilości informacji na forach dyskusyjnych lub wykorzystywać Witryny do wysyłania łańcuszków, śmieci, spamu ani żadnej innej formy komunikacji masowej.


Ograniczać innych użytkowników lub utrudniać im korzystania z for dyskusyjnych lub Witryny i przyjemnego spędzania czasu.


Udostępniać informacji poufnych innym osobom.


Uzyskiwać bądź podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Witryny, jej elementów bądź też innych części o charakterze prywatnym lub przeznaczonych dla innych użytkowników.


Pozyskiwać bądź podejmować prób pozyskania od innych osób danych osobowych, informacji poufnych lub haseł.


Zamieszczać lub udostępniać żadnych informacji finansowych (np. dotyczących rachunku bankowego, kart kredytowych bądź debetowych) ani informacji identyfikujących lub pozwalających na identyfikację osoby fizycznej (w tym imion i nazwisk, numerów telefonu, adresów e-mail czy adresów zamieszkania).


Omijać lub podejmować prób ominięcia jakichkolwiek filtrów stosowanych w Witrynie.


Podejmować żadnych działań, które mogłyby uszkodzić, zakłócić, utrudnić dostęp, przeciążyć, przerwać działanie lub wywrzeć niekorzystny wpływ na funkcjonalności Witryny, Treści, Treści Użytkownika bądź też jakiekolwiek materiały dostępne w Witrynie.


 

3. OSOBY PONIŻEJ OSIEMNASTEGO ROKU ŻYCIA


Dołączenie do określonej społeczności internetowej za pośrednictwem Witryny wymaga uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna. Nie jest dozwolone rejestrowanie się w Witrynie. W żadnym wypadku nie wolno ujawniać swoich danych osobowych lub danych osobowych innych osób (np. nazwy szkoły, numeru telefonu, imienia i nazwiska, nazwisk nauczycieli, rodziców bądź opiekunów, adresu zamieszkania czy adresu e-mail).


Nigdy nie należy wyrażać zgody na spotkanie z osobą poznaną w internecie.


Nie należy wysyłać przez internet swojego zdjęcia bez wcześniejszej zgody rodziców, opiekunów lub innej osoby dorosłej. Nie należy odpowiadać na nieprzyzwoite lub niegrzeczne wiadomości bądź też wiadomości, których autor prosi o podanie danych osobowych. O otrzymaniu takich wiadomości należy niezwłocznie poinformować rodziców, opiekuna lub inną zaufaną osobę dorosłą.

Niniejsze Wytyczne dla społeczności internetowej mogą zostać udostępnione w wielu wersjach językowych z zastrzeżeniem, że wersja angielska jest zawsze rozstrzygająca.COMMUNITY GUIDELINES

Effective Date: 25/05/2018

1. ABOUT OUR COMMUNITY GUIDELINES

Zonemedia Management Limited (registered in England and Wales as Company Number 03290575), (referred to here as "we," "us" or "our") owns and operates this website (the "Site"). We are committed to provide our users with an exciting forum and community to communicate with each other, share ideas and comments and upload User Content. However, we want all our users to feel safe and secure whilst using our Site. These Community Guidelines set out the rules and code of conduct we expect each user to adhere to in order to help us develop an online forum and community on our Site which all users may enjoy.

By using our Site you are agreeing to be bound by these Community Guidelines and our Terms of Use.

If we believe, at our sole discretion, that a user's behaviour is likely to cause offence or harm to other users or us, or is otherwise unacceptable, we may issue that user with a warning, disable their registration and/or terminate or otherwise restrict their access to and use of this Site. In addition, we may need to remove any User Content which they have uploaded or posted up on the Site.

We are not responsible or liable for the conduct of any person who uses our Site or for any loss or damage suffered as a result of the use of our Site.

We ask that in using this site you show respect for other users and the property of others.

2. MESSAGE BOARD AND SITE - THE DO'S AND DON'TS

DO'S

Do welcome new members.

Do help others. We're a community and it works best when members help each other out.

Do behave in a respectful manner to all other users.

Do make sure you are posting in the right forum, especially if you have a question.

Do realise that some areas of our Site may be oriented toward parents and guardians to access with children or young people. Please be mindful, considerate and respectful toward children or young people who may access areas of the Site with their parent or guardian.

Do remember your online manners. Please refrain from posting in capital letters and adding excessive empty space between your words and sentences.

Do upload User Content which is an original work created by you.

Do keep you password and access details secret.

Do follow the terms regarding User Content in part 7 of the Terms and Conditions.
Do respect information you obtain on our Site and use it only in accordance with the Community Guidelines and the Terms of Use.

Do express yourself. Share your thoughts, opinions and stories. Do make the most of our Site.

DON'TS

Don't accuse other users of members of "stealing" or "scamming". If you have a suspicion, email us at complaints@uk.amcnetworks.com and we will look into it for you.

Don't post anything racist, abusive, obscene, bullying, harassing, demeaning, defamatory, pornographic, intimidating or threatening messages on the message boards or Site.

Don't or stalk or violate the rights of others including individuals' privacy rights.

Don't post on behalf of a deleted or barred user or register as or on behalf of anyone else, impersonate anyone else, seek to take on a false identity or misrepresent yourself, your identity or your age.

Don't flood message boards or use our Site to send any chain letters, junk mail, 'spamming' material or any other form of bulk communication.

Don't restrict or inhibit any other user from using and enjoying the Message Boards or Site.

Don't share any information which is confidential to any other person.

Don't not to obtain or attempt to obtain unauthorised access to the site, any part of it or any private or user account areas.

Don't obtain or seek to obtain personal information, confidential information or passwords from any other person.

Don't post or make available any financial information (such as account, credit or debit card details) or information which identifies an individual personally or is capable of identifying an individual personally (such as names, phone numbers, email addresses or postal addresses) .

Don't circumvent or attempt to circumvent any filters we may use on our Site.

Don't do anything which will or might damage, interfere with, disrupt access to, overburden, interrupt or impair the functionality of our Site, the Content, the User Content or any other material available on our Site.

3. IF YOU ARE UNDER 18

Please get a parent's or guardian's permission before taking part in any community on our Site. You are not permitted to register on the Site. Never reveal any personal information about yourself or anyone else (for example, school, telephone number, your full name, teachers' names, parents' or guardians' names, home address or email address).

Never agree to meet anyone you have "met" online.

Never send your picture over the Internet without checking with your parents, guardians or another adult first. Don't answer mean or rude messages or messages asking for personal information. If you do receive a message like that, tell your parents, guardian or another adult you trust immediately.

W TYM MIESIĄCU
Trucking Hell
Pomoc drogowa wagi ciężkiej
Czwartek 25 Lipiec
20:00
When All-Inclusive Holidays Go Horribly Wrong
Piekielne wakacje
Piątek 26 Lipiec
18:00
Help! My House is Haunted
Pomocy! W moim domu straszy
Czwartek 25 Lipiec
21:00
DZIŚ WIECZOREM
Border Security: Australia's Front Line
Na straży australijskich granic
Dziś w CBS Reality o 19:30

Seria 14, Epizod 9.
Dwie kobiety przewożą rzeczy, których same nie pakowały. Strażnicy obawiają się, że znajdą w ich bagażu nielegalne towary.