Border Patrol
NEXT EPISODES ON CBS REALITY
Series 2, Episode 12 - Monday 20 May - 06:00
Series 3, Episode 1 - Monday 20 May - 06:25
Series 3, Episode 2 - Monday 20 May - 06:50
Series 3, Episode 3 - Monday 20 May - 07:15
Series 3, Episode 4 - Tuesday 21 May - 06:00