Border Patrol
NEXT EPISODES ON CBS REALITY
Series 10, Episode 5 - Monday 4 December - 06:00
Series 10, Episode 6 - Monday 4 December - 06:25
Series 10, Episode 7 - Monday 4 December - 06:50
Series 10, Episode 8 - Monday 4 December - 07:15
Series 10, Episode 9 - Tuesday 5 December - 06:00