GALLERY

NEXT EPISODES ON CBS REALITY

Series 8, Episode 1 - Saturday 15 December - 9.00 PM
Series 8, Episode 2 - Saturday 15 December - 10.00 PM
Series 8, Episode 3 - Saturday 15 December - 11.00 PM
Series 8, Episode 4 - Sunday 16 December - 12.00 AM
Series 8, Episode 5 - Saturday 22 December - 9.00 PM
SHOWS
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9