NEXT EPISODES ON CBS REALITY
Series 3, Episode 1 - Monday 23 April - 22:50
Series 3, Episode 2 - Tuesday 24 April - 22:50
Series 3, Episode 3 - Wednesday 25 April - 22:50
Series 3, Episode 4 - Thursday 26 April - 22:50
Series 3, Episode 5 - Friday 27 April - 22:50
SHOWS
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9